BM-4000 Support

BM-4000 Best Media APP (Viet)

Best Media APP

————————————————-

A – Download  & Install APP

– Visit our website: www.bestmediausa.com > select “Karaoke Player” > BM-4000
*For iOS: APP store > Search: “Smartkod” >  Install
*iPhone & iPad is the same app

  • Sau khi Apple new update, trên iTunes không còn tìm được Best Media app
  • Xin hãy dùng Smartkod
  • Xin giữ Best Media app nếu quý khách đã download, vì đây là full version
  • Smartkod là version mới develop, còn đang update. Chúng tôi còn trong giai đoạn fix bugs.

smart-kod

——————————————————————-

  • Xin giữ Best Media app nếu quý khách đã download, vì đây là full version

– Visit our website: www.bestmediausa.com > select “Karaoke Player” > BM-4000
*For iOS: APP store > Search: “BestMedia” > select “iPhone only” > Best Media > Install
*iPhone & iPad is the same app

B – Connect to device

Back to Top

C – Change APP’s language: (Pic 1)
English   – “Me” > “Setting” > “Language” > English > Saved
Viet         – “Tôi” > “Setting” > “Ngôn Ngữ” > Tiếng Việt > Saved

Pic 1 – change language on APP

Back to Top

D – How to use APP

Vietnamese
Disconnect/Đã kết nối:   trạng thái kết nối. Tap để scan QR hoặc vào Room Search (Hình 3)
Đã chọn:   queue list (Hình 3)
– Hình 2 – Điều Kiển: play/pause, next, repeat, volume +/-, vocal, mute…
– Hình 3 – Chọn: tìm và chọn nhạc (theo tên ca sỹ /tên bài hát / thể loại…)
– Hình 4 – Live: nhập lời chúc, sẽ đưa lên màng TV
– Hình 5 – Me: favorite, đổi ngôn ngữ, sync song list, cloud download list

Pic 2 – Control > control panel: forward, next, pause, play, etc

Back to Top

Pic 3 -Select > search song by Singer/Song name

Pic 4 – Live

Back to Top

Pic 5 – Me > change languages setting, view Cloud list

Pic 6 – Icon meaning

Back to Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s