BM-4000 Support

BM-4000 Cloud Guide – 雲端下載 – Touch Monitor

Using Cloud Service – with Touch Monitor

Instruction:   –   點“中文”跳到中文教學

Required:

 • Make sure your BM-4000 is connected to WIFI (see guide)
 • Register with Cloud Service to activate your machine (see link)
 • Machine is updated to the latest firmware (see Firmware)
 • Instruction:     Home > page 2 > tap “Cloud” (Pic 1) > tap “Cloud”  or “Downloaded List”
 • 位置:    【首頁】 > 【第二頁】 > 點擊 【雲端】 (圖 1) > 點擊 【雲端歌曲】 或 【下載歌單】

Click on link -> For Cloud Guide /  雲端下載 – APP

——————————

Useful Link:

———————————————————————


Show Cloud List on Song Library (on search) allow Song list from Cloud to appear along with the song list in hard drive.  –
– Press “System” > PW: 888888 > Basic Setting > Set “Show Cloud -> ON” on pg 2/5.
– Press “Back” to singing page and saved all setting
On Touch Monitor:  Home > “Song name” > The list will show both song on Cloud & in HDD
**To differentiate Cloud & Song from HDD:
– Song in HDD – has 3 icons next to song name (Up arrow / Eye / Heart)
– Cloud song   – has only 1 icon next to the song name (Up arrow) – Singer picture next to song name has a cloud icon.
雲端歌曲加入本地:  雲端歌曲清單會顯示在硬盤歌單下。
–  按【系統】 〉PW: 888888 〉【系統基本設置】 〉設【雲端加入本地  -> 開】第2/5頁
– 按 【返回】到唱歌頁面, 系統自動儲存設定
在觸摸屏上: 【首頁】 〉【歌名】〉顯示雲端與硬盤原有的歌曲歌單, 搜歌即可。
**如何辨認雲端歌曲或機器原有的歌曲?
機器原有的歌曲: 歌名旁有3 個圖標 【箭頭上/ 眼睛/ 心】
雲端歌曲: 歌名旁只有1 個圖標 【箭頭上】- 註意歌名旁的歌星圖片有朵雲。
Show bài hát Cloud:  show bài hát Cloud trên list search
– Nhấn “System” > PW: 888888 > Hệ Thống Cơ Bản > Set “Nhập Tư Liệu Cloud -> ON” trang  2/5.
– Nhấn “Back” trở về trang ca hát và save setting
Trên màng Touch:  Home > “Song name” > Tất cả list trên Cloud sẽ show cùng với list trong Hard Drive
Làm sao phân biệt nhạc trên Cloud và trong HDD?
– Bài hát trong máy:  kế tên bài hát có 3 cái icon (mũi tên up/ Con mắt / Trái tim)
– Bài hát trên Cloud:  kế tên bài hát có 1 cái icon (mũi tên up) – và lưu ý hình ảnh ca sĩ của bài hát đó có hình Cloud.
———————————————————————————–
Touch Monitor – English Instruction
 1. Due to huge song library, after turn on BM-4000, wait at least 5 minutes for Cloud List to completely sync with your machine. By this time, if you download songs, it may fail to download.
 2. To check if your Cloud List is completely loaded: Home > Cloud > “Download List”
 3. If you see: “Connect Error” –> Properly your BM-4000 hasn’t connect to internet or the Cloud account is not activated. If your account is just activated, please wait at least 10 minutes for Cloud System to connect to your machine. Machine needs to be restart for first time activating Cloud.
 4. If you see:   “Song list is updating…” –> It is still loading
 5. If you see:   Nothing there –> yes, your Cloud List is ready, you can download song now.

Under “Cloud” Section (Pic 2)

 1. To search song:   tap “Keyboard” icon on the top right corner and use your prefer search method (see section 3)
 2. You can sort songs by song language such as Chinese, English, Vietnamese, etc…
 3. To download song:   tap “Arrow Up” icon to download song. Song will be sent to “Download List”

Under “Downloaded List” Section > tap “Downloading” or “Downloaded”

A. Downloading: songs are listed in the order of request. The first song on the list is downloading. (pic 3)

*Song will be downloaded in the order of request and will be download one after one.

 1. – To stop downloading song:    tap red “X” to delete song from the downloading list.
 2. – To pause downloading song:    tap “Pause” and tap “Start” to resume downloading
 3. – To priority download song:    tap green “Up” arrow to send that song to the top of the list. After the first song is completed download, the priority song will start download.

B. Downloaded: list of song is completed download (Pic 4)

 1. To play:   tap on song name to play
 2. *Hold 2 seconds  on Song name to pull up more option.
 3. To delete:   return back to “Home” > “Song name” > search for the song you want to delete > tap “Delete” icon (see C2)

*When BM-4000 restarts, the Downloaded List will be empty again. This is normal. It only shows the data before the machine shut down. After the machine restarts, it refreshes and re-organizes the data again.

– Note that the downloaded songs (from Cloud) will be added to song library of your hard drive. These songs can be searched under Song Name or Singer.

Top

Touch Monitor – Chinese
 1. 由於歌庫巨大,機器啟動後,請等至少5 分鐘讓機器取讀雲端完整的歌單列表。若此時您下載歌曲,也許下載不成功。
 2. 如何檢查雲端歌單是否已更新: 【首頁】 > 【雲端】 > 【下載歌曲】
 3. 若看到: 【連接失敗】 –> 代表機器還沒聯網, 或還沒開通雲端。若開通後,必須要等10分鐘才能使用雲端。必須重啟動機器。
 4. 若看到: 【歌單更新中...】 –>更新中,請稍等。
 5. 若看到: 【沒顯示任何信息 】–> 恭喜,您的雲端列表已更新完畢。 您可以開始下載歌曲了。

進入”雲端歌曲” 欄目: (圖 2)

 1. 搜歌曲: 點擊右上角的【鍵盤】圖示並選適合搜歌方式 (看教程-3
 2. 可使用歌曲語言搜歌如:國語,粵語英語等
 3. 下載歌曲: 點擊【箭頭】圖示下載歌曲。歌曲會掉到”【下載歌單】清單

進入”下載歌單”欄目  > 選 【正在下載】 或 【已經完成】

A.正在下載: 待下載歌曲清單。清單的第一首歌正在下載 (圖 3)

* 歌曲會按照點擊下載的排列進行下載。當第一首歌曲下載完成後第二首才開始下載。機器不會同時下載幾首歌曲因為這樣會影響到下載進度與歌曲品質。

 1. 刪除正在下載/待下載的歌曲: 點擊紅色【X】把歌曲從下載清單刪除。
 2. 暫停歌曲: 點擊【暫停】圖示  或  再點擊【開始】繼續下載
 3. 優先下載: 點擊綠色【箭頭】圖示把此歌曲放到清單的最前面。此歌曲會在正在下載的歌曲完成後進行下載。

B. 已經完成: 已下載完成的歌曲清單 (圖 4)

 1. 播放:  點擊歌名播放歌曲
 2. *輕按住歌名两秒會跳出更多選項。
 3. 刪除:  回到【首頁】 > 【歌名】> 搜想刪除的歌曲 > 點擊此歌曲旁的 【刪除】圖示 (看教程-C2)

*當機器重新開機, 【已經完成】的清單會變成空的。 這是很正常。 原因它只保留還沒關機前的資料。 當重啟動後,它的資料會刷新。

在雲端成功下載的歌曲會被放到硬碟的歌庫裡。 若您要搜已下載的歌只須到【首頁】 > 選【歌手/歌名】搜歌即可。

Top

Touch Monitor – Vietnamese:
 1. Tại vì Song library rất lớn, sau khi mở máy, xin hãy chờ 5 phút sau mới nên sử dụng Cloud Download. Trong thời gian này, máy đang connect với server và load Cloud List vào máy của bạn. Nếu lỡ bạn download bài hát trong khi máy đang load thì có thể ảnh hưởng quá trình hoặc download thất bại.
 2. Cách check xem Cloud List đã load xong chưa:  Home > Cloud > “Download List”
 3. Nếu bạn thấy: “Connect Error”    –-> Có lẽ máy của bạn chưa connect WIFI, hoặc chưa activate Cloud account. Nếu Cloud account mới activate, xin hãy chờ 10 phút sau mới dùng Cloud nhé. Bạn cần phải restart máy mới dùng Cloud được.
 4. Nếu bạn thấy: “Song list is updating…”    –> máy đang load song  list, xin chờ chút.
 5. Nếu bạn thấy:  không có gì cả   –> chúc mừng, Cloud List của bạn đã load xong, bạn có thể download nhạc rồi.

Trang “Cloud” (Hình 2)

 1. Tìm bài hát:   tap “Bàn phím” icon trên góc phải > tìm bài hát (xem section 3)
 2. Bạn có thể tìm bài hát theo ngôn ngữ: Hoa, Việt, Anh, vv..
 3. Tải bài hát:   tap “Mũi tên”kế tên bài hát để tải. Bài hát “Download List”

Trang “Downloaded List” > tap “Downloading” hoặc “Downloaded”

A. Downloading: download queue list. Bài đầu tiên trên list sẽ tải trước (Hình 3)

*Bài hát sẽ tải theo thứ tự yêu cầu. Sau khi bài đầu tiên tải xong, bài thứ hai sẽ bắt đầu. Máy không tải nhiều bài cùng lúc.

 1. Stop download:   tap “X” kế tên bài hát để xóa bài hát trên trang download  list.
 2. Ngưng download:   tap “Pause” để ngưng và tap “Start” tiếp tực download
 3. Tải ưu tiên:   tap “Mũi Tên” send bài hát lên trên đầu của list. Bài hát này sẽ bắt đầu tải sau khi bài đang tải hoàn thành.

B. Downloaded: list bài hát đã tải (Hình 4)

 1. Playbài hát:   tap tên bài hát để play
 2. *Hold nhẹ 2 giây vào tên bài hát sẽ nhảy ra nhiều chọn lựa.
 3. Xóa bài hát:   “Home” > “Song name” > search bài hát muốn xóa > tap “Delete”  (hướng dẫn – C2)

*Sau khi restart BM-4000, list trên trang Downloaded sẽ trống. Chớ lo, đây là hiện tượng bình tượng. Trước khi máy shut down, máy sẽ duy trì tư liệu trên trang Downloaded cho bạn xem những bài hát bạn đã tải. Khi máy restart, tư liệu sẽ refresh.

Những bài đã tải sẽ tự động list vào song library trong hard drive. Bại có thể search những bài đã tải từ Cloud bằng cách vào “Home” > “Song name/Singer”

—————————————————–

Pic 1 – Cloud

Pic 2 – Under “Cloud” List – to search song – 雲端歌曲

Pic 3 – Download List -> Downloading  / 下載歌單 > 正在下載

Pic 4 – Download List -> Completed download list   / 下載歌單 > 已經完成

Back to Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s