BM-4000 Support

BM-4000 Cloud Guide – 雲端下載 – with APP

Using Cloud Service – with Best Media APP

Required: 

 • – Register with Cloud Service to have your account activate (see link)
 • – Machine is connected to WIFI (see guide)
 • – Machine and smart device has to connect to the same WIFI network
 • – Machine has to update to the latest firmware version 017 (see firmware)

*Click on link –> For Cloud Guide – with Touch Monitor / 雲端下載 – 觸摸屏

Useful Link:

————————————————————-
English Instruction
 1. Turn on BM-4000 (Make sure it is connected to WIFI)
 2. Download Best Media App > Open App > connect App with BM-4000 (see guide)
 3. Due to huge song library, after turn on BM-4000, wait at least 5 minutes for Cloud List to completely load on your machine. By this time, if you download songs, it may fail to download.
 4. To view Cloud list: – tap 【Me】 icon > 【Cloud List】 (Pic 1)> Choose your desire song language > search song (see section B)
 5. To download song: – tap 【Download】 icon next to the song you want to download > song will be send to 【Download List】
 6. To view Download progress: tap 【Me】 icon > 【Download List】> view downloading list (Pic 2)

*Song will be downloaded in the order of the queue list. Machine will not download multiple songs at once. After the first song is completed, the second song will start downloading.

Under “Download List” (Pic 2)

 1. Stop song from downloading: – tap 【Delete】 next to song name to cancel downloading.
 2. Pause song: – tap 【Pause】 icon and tap 【Start】 again to resume download
 3. Request song priority download: – tap 【Priority】 to send song to the top of the download list
 4. Hold 2 seconds on Song name to pull up more option.
 5. To play song that is completed download: – tap 【Me】 icon > 【Download List】 > tap 【List】 icon on the top right corner > enter downloaded list (Pic 3)

*You cannot delete song using Best Media APP, please use remote control or Touch Monitor to delete (see guide – C2)

Top

————————————————-

Chinese:
 1. 啟動BM-4000 (並確認機器連接 WIFI)
 2. 下載Best Media App > 打開 App > 把BM-4000與APP連接上 (看教程)
 3. 由於歌庫巨大,機器啟動後,請等至少5 分鐘讓機器取讀雲端完整的歌單列表。若此時您下載歌曲,也許下載不成功。
 4. 查看雲端歌單:    – 點擊 【我】 圖示  > 【雲端歌曲】 (圖 1) > 選歌曲語言 > 搜歌曲(看教程 – B)
 5. 下載歌曲:    – 點擊 【下載】 在歌曲旁的圖示> 歌曲會加入 【下載清單】裡進行下載
 6. 查看下載狀況:    – 點擊 【我】 圖示 > 【下載清單】 > 查看歌曲下載程度 (圖 2)

*當第一首歌曲下載完成後,第二首才開始下載(按著下載清單秩序進行)。機器不會同時下載幾首歌曲。

“下載清單” (圖2)

 1. 刪除正在下載/待下載的歌曲:   – 點擊 歌名旁的”刪除”鍵
 2. 停止正在下載的歌曲:    – 點擊 【暫停】 停止下載 或 再點擊 【開始】繼續下載歌曲
 3. 優先下載:    – 點擊 【優先】 把此歌曲放到清單最前面。 此歌曲會在正在下載的歌曲下載完成後進行下載。
 4. 輕按住歌名两秒會跳出更多選項。
 5. 點播已下載的歌曲:   – 點擊 【我】 圖示 > 【下載清單】 > 點擊 右上角的【已下載】 圖示 > 進入【已下載】清單 (圖3)

*注意:   無法用APP刪除歌曲。 若需要刪除歌曲,請使用遙控器或觸控式螢幕(看教程 – C2)

Top

———————————————

Vietnamese
 1. Mở máy BM-4000 (Make sure máy connect với Wifi)
 2. Download Best Media App > Mở App > connect App với BM-4000 (xem hướng dẫn)
 3. Tại vì Song library rất lớn, sau khi mở máy, xin hãy chờ 5 phút sau mới nên sử dụng Cloud Download. Trong thời gian này, máy đang connect với server và load Cloud List vào máy của bạn. Nếu lỡ bạn download bài hát trong khi máy đang load thì có thể ảnh hưởng quá trình hoặc download thất bại.
 4. Xem danh sách Cloud: – tap 【Me】 > 【Cloud List】 (Hình 1)> chọn ngôn ngữ bài hát > tìm bài hát (xem section B)
 5. Tải bài hát: – tap hình 【Download】 kế bên tên bài hát > bài hát sẽ được đưa vào trang 【Download List】
 6. Xem trạng thái download: – tap 【Me】 > 【Download List】 > xem list đang chờ download (Hình 2)

*Bài hát sẽ được tải theo thứ tự trên queue list. Sau khi bài thứ nhất tải xong, bài thứ hai sẽ bắt đầu tải. Máy sẽ không cùng một lúc tải nhiều bài hát, vì cùng lúc tải nhiều bài sẽ ảnh hượng chất lượng của bài hát.

Trang “Download List” (Hình 2)

 1. xóa bài đang tải hoặc chờ tải: – tap 【Delete】 kế tên bài hát
 2. ngưng bài đang tải: – tap 【Pause】 và tap 【Start】 để tiếp tục tải
 3. Tải ưu tiên: – tap 【Priority】 kế tên bài hát và đưa bài hát này lên trên đầu của list. Bài hát này sẽ bắt đầu tải sau khi bài đang tải hoàn thành.
 4. Hold nhẹ 2 giây vào tên bài hát sẽ nhảy ra nhiều chọn lựa.
 5. Play bài hát đã tải thành công: – tap 【Me】 > 【Download List】 > tap 【List】 trên góc phải > vào trang Đã Tải. (Hình 3)

*Bạn không thể xóa bài hát trên Best Media APP, xin dùng Touch Monitor hoặc remote để xóa bài hát (xem section C2)

—————————————————-

Pic 1 – 【Me】 menu > 【Cloud List / Download List】

*Make sure to connect to WIFI

Pic 2 – Download List – list of queue downloading song

【Download】 icon – on the top right corner -> completed download list

Pic 3 – Completed Download List

Back to Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s