BM-4000 Support

BM-4000 Firmware Update

 1. Firmware List
 2. Upgrade Instruction

———————————————————-

Firmware is made for updating new features and fix bugs. Please upgrade in the order, do not skip to the latest version or machine may lose certain features.

請下載最新的韌體便可享受更新功能與修復錯誤。請按著秩序下載更新,不要跳過或跳到最新版本,會影響到更新功能。

Xin hãy download Firmware để có chức năng mới hoặc fix bug. Xin đừng nhảy qua version mới nhất. Bạn nên upgrade theo thứ tự mới có tác dụng.

Firmware version: Notes: Download
BM4000.018 T1

–10/20/2017

– update on ver BM4000.017 or 0.16

– update Cloud loading list

– take 5-8 mins

*You can skip 017 and jump to 018

BM4000.018  (152MB)

Extracted: 1.07GB

How to Update firmware:

English:

 1. Please download Firmware from our website (in zip/rar files)
 2. Unzip the files on computer
 3. Plug an empty USB drive to computer > Copy all the files into the USB drive (pic 1)
 4. **Make sure the USB drive is empty, or else it may affect the upgrade. Make sure to format the USB drive to FAT32 (See instruction – Section I)
 5. Plug USB to BM-4000 > Press “System” on remote control > Enter password “888888”
 6. **Notice the current Firmware version on TV’s upper right corner (see pic 3)
 7.  Choose “Basic Setting” > “USB Update” (pic 4) > machine will read files (pic 5) > press “Play/Pause” to start update (pic 6)
 8. After completed, please restart machine (turn off and turn on machine) to activate new update (pic 8)
 9. After Restart, press “System” to confirm the new Firmware version (pic 9)

Chinese

 1. 在合家歡官 (bestmediausa.com) 方網站下載最新的韌體版本
 2. 在電腦上打開並解壓檔案
 3. 把空的U盤連接到電腦 > 複製資料夾裡所有的檔案(如圖 1)
 4. -**必須確認U盤是空的不然會影響到更新。 U盤格式是FAT32(若要改U盤格式,請看教程)
 5. 把U盤接到BM-4000 > 按遙控器上的”系統”鍵 > 輸入密碼”888888″
 6. **注意:當前的韌體版本會出現在TV右上角(看圖 3)
 7. 請選”系統基本設置” > 選”USB 升級”  (圖 4) > 機器會取讀U盤 的檔 (圖 5) > 按”開始”鍵開始更新  (圖 6)
 8. 更新完畢後,請關機重新開機。(圖 8)
 9. 開機後,請按”系統”鍵確認已經更新到新的韌體版本 (圖 9)

Vietnamese

 1. Vào trang web Best Media download Firmware mới nhất
 2. Trên máy vi tính, unzip Firmware
 3. Gắn USB vào máy vi tính >  copy tất cả file trong Firmware folder vào USB (hình 1)
 4. **Make sure USB của bạn không có file khác ngoài file của Firmware. Nếu không có thể ảnh hưởng upgrade. USB Format là FAT32 ( Click vào xem cách set FAT32)
 5. Gắn USB vào BM-4000 > Nhấn “System” trên remote >  Nhập mật mã “888888”
 6. **Lưu ý: bạn sẽ thấy Firmware hiện tại trên góc phải của TV (hình 3)
 7. Chọn “Hệ Thống Cơ Bản” > Chọn “USB upgrade”  (hình 4) > máy sẽ đọc tài liệu trong USB (hình 5)> Nhấn nút “Play/Pause”  bắt đầu copy  (hình 6)
 8. Sau khi copy, xin tắc máy và restart máy  (hình 8)
 9. Sau khi máy restart, nhấn nút “System” confirm máy đã update. (hình 9)

————————————————————

 • *Direct Download –> will download to your computer “Download” Folder.
 • **Dropbox: click “…” next to “Open” button > select “Download”

Pic 1 – Copy all files to USB

Pic 2 – USB format: FAT32

Pic 3 – Firmware version before update (yellow box) – Example BM4000.016

Pic 4 – USB Update

Pic 5 – Machine read USB > Press “Enter”

Pic 6 – Machine read USB > Press “Start” (Play/Pause) button next to Mute button

Pic 7 – Machine is copying files -> it will take awhile to run & copy the data (expect 1-5 minutes depending on fie size and which part it upgrade)

Pic 8 – Machine needs to restart –> Turn off and unplug USB, then turn on again.

Pic 9 – Verify upgraded firmware version.

Back to Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s