BM-3000 Viet Support

BM-3000V – Search Song

 

How to search songs on BM-3000 Viet

 1. by remote control
 2. by APP  –>   English   –    中文    –     Việt    –   Image
 3. by Touch Monitor (optional) –>   English   –    中文    –     Việt    –   Image

——————————————————————–

A – By Remote control:

English –  Press “Menu” on Remote > press “2” – search by spelling > select “Singer” or “Song name” > input ABC character > see list of song name > press “1-6” to select which song to play. (see pic 1-2)

Chinese –  按 “系統” > 按 “2” – 拼音點歌 > 選 “歌手” or “歌名” > 輸入拼音字母 > 歌曲清單跳出> 按 “1-6” 選要播放的歌曲. (看圖 1-2)

Viet – Nhấn nút “Menu” > Nhấn “2” – Pinyin > chọn “Ca sĩ” hoặc “Tên bài hát” > nhập ABC > list tên bài hát > Nhập “1-6” chọn bài hát play. (xem hình 1-2)

A1.  By Spelling/Pinyin (拼音點歌 )   –    only input  the first letter of Pinyin/word           

1. Chinese: Singer Song Name
– Character: 周杰倫 茉莉花
– Pinyin: Zhou Jie Lun Mo Li Hua
– Input: Z J L   (no space) M L H   (no space)
2. Type Words Input
– Viet Singer: Nguyễn Hồng Nhung N H N
– Viet Song: Mai Lỡ Mình Xa Nhau M L M X N
– Singer: Taylor Swift T S
– Song: Since U Been Gone S Y B G

Pic 1 – search by spelling/Pinyin


Pic 2 – result list

A2. Menu’s Interface TV主選單 Meaning
1. Singer 歌星點歌 Search by Singer
2. Spelling 拼音點歌 Search by Spelling
3. Language 語別點歌 Search by Language
4. Feature 歌曲類別 Search by Song’s Category
5. Dance 舞曲精華 Search by Dance
6. Stroke 筆劃點歌 Search by # of Words
7. My Favorite 我的最愛 My Favorite List
A3. Singer’s Interface 歌手點歌 Meaning
1. C.N Male 大陸男星 Mainland Chinese Male
2. C.N Female 大陸女星 Mainland Chinese Female
3. H&T Male 港臺男星 HK & Taiwan Male
4. H&T Female 港臺女星 HK & Taiwan Female
5. More Male 國外男星 Other Country Male
6. More Female 國外女星 Other Country Female
7. Group 團體歌星 Group/Band
8. All 全部歌星 All Singers


A4.
The order of Songs: (Song book – optional)

 1. Chinese: First order by Number of Word, then by Pinyin
 2. English: First order by Number of Word, then by Alphabetical order
 3. Vietnamese: same as English

–> Press “Language” button to choose song’s language or “Pinyin” button to enter to search bar

Song’s Name # of words Pinyin Order of Spelling
裂痕 2 words LH under L
Big Big World 3 words BBW under B
Kiếp Ve Sầu 3 words KVS under K
Singer’s Name # of words Pinyin Order of Spelling
張惠妹 3 words ZHM under Z
M2M 1 words M under M
Đan Trường 2 words DT under D

Top

———————————————————

B – By APP:      (for Full tutorial – see link)

English instruction

 1. Download and connect app and BM-3000V (see instruction link)
 2. Open App > Tap “Search song” > select Singer or Song name
 3. On search bar, input ABC character to search
 4. by English (quick search English/ Vietnamese) – input only first letter of each word
 5. by Viet Keyboard (full Vietnamese input for Singer search – pic 5)
 6. by SmartPad/Quick Pinyin (only the first letter of each word spelling) – use the Filter icon next to search bar > tap “SmartPad” ON (pic 3)
 7. by Pinyin – for Chinese character (use your device input language – pic 4)
 8. by Handwriting – for Chinese character (use your device input language – pic 4)
 9. by Song ID – input song number  (pic 5)

Chinese instruction

 1. 下載並安裝APP, 連接BM-4000 (see instruction link)
 2. 打開APP > 點擊 “點歌” 圖示 > 點擊「歌手」或「歌名」
 3. 在搜尋覽上,輸入ABC搜歌
 4. 英文搜歌(快搜英文/越南)- 只須輸入第一個字母
 5. 越南鍵盤(搜歌手時必須用完整越南輸入)- 如圖5
 6. 智能搜索(輸入拼音的第一個字母)- 須點擊搜索欄旁的過濾網圖標 > 智能搜索 > ON – 如圖3
 7. 快速拼音搜歌 (輸入中文字) – 請使用您設備上的語言輸入法 – 如圖4
 8. 手寫搜歌  (輸入中文字) – 請使用您設備上的語言輸入法 – 如圖4
 9. 歌號搜歌 – 輸入歌號搜索 – 如圖5

Vietnamese instruction:

 1. Tải và connect app với BM-4000 (see instruction link)
 2. Mở App > Tap “Chọn” góc dưới > Chọn “Tên Ca sỹ” hoặc “Tên Bài Hát”
 3. Trên search bar, nhập ABC character tìm bài hát
 4. Search Nhạc Anh: – tìm nhạc Anh (chỉ cần nhập chữ cái đầu ̣)
 5. Bàn Phím Việt: – tìm nhạc Việt (khi tìm tên ca sĩ phải dùng full input, nhập chữ và dấu hình 5)
 6. SmartPad: (tìm nhạc Hoa/Việt)keybroad trên app, nhập chữ cái đầu tìm nhạc Hoa hoặc Việt. Tap vào Filter > SmartPad: ON (hình 3)
 7. Quick Pinyin (tìm nhạc Hoa) xin sử dụng keyboard trên thiết bị của quý khách (hình 4)
 8. Hand Writing (tìm nhạc Hoa) xin sử dụng keyboard trên thiết bị của quý khách (hình 4)
 9. Song ID – nhập số của bài hát (hình 5)

– Nếu nhập chữ không dấu sẽ không tìm được bài hát.

**Add Key board language / 增加鍵盤/ Cách thêm ngôn ngữ bàn phím
– iPad: Go to Setting > General > Keyboard > Add new Keyboard > select your prefer
keyboard (such as Pinyin, Vietnamese, zhuyin…)
apple link: https://support.apple.com/en-us/HT202178

– Android: Settings > Language & Input > Android Keyboards > select your prefer keyboard
link: http://www.digitalcitizen.life/how-install-switch-keyboard-input-language-android

Pic 3 – SmartPad Keyboard – Quick search

Pic 4 – Hand Writing & Pinyin Search (Chinese character)

Pic 5 – Vietnamese keyboard (full input) & Song ID

Top

—————————————————————————–

C – By Touch Monitor: (optional)

English Instruction
– Connect Best Media Touch Monitor to BM-3000 (see instruction link).
Pic 6 -> Search by Singer: tap “Singer” > select “Male/ Female/ Group/ All”
Pic 7 -> Search by Song name: tap “Song name” > choose song language (Mandarin, Cantonese, English…)

1. by Keyboard: tap “A-Z” icon – open keyboard (circle 1 of pic 8)
a. English keyboard – search English songs (enter first letter of each word – Pic 9)
b. Vietnamese keyboard – search only Vietnamese song (enter first letter of each word – Pic 10)
c. Pinyin keyboard – same as English keyboard, but only able to search when there are Chinese song. Quick Pinyin search – only input first letter of each Pinyin (Pic 9)

**Note: when using keyboard, letter shown in blue meaning there are search for that letter.
*Keyboard icon: for switch keyboard (Circle 2 – Pic 8)

2. by Hand writing – only support Chinese songs – (see Pic 11)
– Tap “Hand writing” – only appear when interface turn to Chinese

Chinese Instruction
– 把觸控式螢幕與 BM-4000連接上 (see instruction link).
圖 6 -> 歌手搜索:點擊“歌星” > 選”男星/女星/團體/全部”
圖 7 -> 歌名搜索:點擊“歌名” > 選歌曲語言(國語/ 粵語/ 越南。。。)

1. 鍵盤輸入– 點擊 “A-Z” 打開鍵盤, 看圖8 (1)
– 把觸控式螢幕與 BM-3000連接上(see instruction link).
– 選 “歌手” 或 “歌名” > 選語言(如:國語/粵語/台語)
– 點擊 “鍵盤” 圖示 (在右上角第二行, 在 “錄歌”, “服務”, 場景”下面 )
a. 英文鍵盤 – 快速搜英文歌曲(只須輸入第一個字母 – 圖9)
b. 越南鍵盤 – 只搜越南歌曲(只須輸入第一個字母-圖10)
c. 拼音搜歌 – 使用英文鍵盤, 若有中文歌曲才能用。 快速拼音搜歌- 輸入拼音的第一個字母(圖9)

**留意:當使用鍵盤,字母在藍色的框框代表可以搜
– 切換鍵盤: 點擊 “鍵盤” 圖示, 看圖8 (2)

2.手寫輸入– 只能搜中文歌曲- (看圖11)
– 點擊手寫 – 必須用中文界面才看到此搜歌選項。

Vietnamese Instruction:=
– Connect Best Media Touch Monitor và BM-3000 (see instruction link).
Hình 6 -> Search Singer: tap “Singer” > chọn “Nam/ Nữ/ Ban Nhạc/ Tất Cả”
Hình 7 -> Search Song name: tap “Song name” > chọn ngôn ngữ bài hát (Phổ Thông, Quảng, Việt, Hàn…)

1. Bằng Keyboard:  tap “A-Z” – mở keyboard (xem hình 8-1)
a. English keyboard – search nhạc Anh (làm theo hướng dẫn A1, nhập ABC search nhạc. – hình 9)
b. Viet keyboard – tìm nhạc Việt (nhập ABC như A1, chỉ tìm nhạc Việt – hình 10)
c. Pinyin keyboard – dùng English Keybroad, chỉ khi có nhạc Hoa mới dùng ̣được. Quick Pinyin search – nhập ABC như A1 (hình 9)

**Lưu ý: khi sử dụng keybroad, chữ trên khung xanh mới có thể tìm được
*Keyboard icon: Tap “Keyboard” bàn phím switch keyboard (hình 8-2)

2. by Hand writing – nhập chữ Hoa – (xem hình 11)
– Tap “Hand writing” – khi Interface chuyển thành tiếng Hoa mới thấy chức năng này.

Pic 6 – Search by Singer > Male/ Female/ Group/ All

Pic 7 – Search Song name – sort by Language

Pic 8 – Enter Keyboard – (1) A-Z keyboard,  (2) Switch keyboard,  (3) keyboard language (Clear – English keyboard, Rõ Ràng – Vietnamese keyboard)

Pic 9 – English keyboard – only search English or Pinyin (pay attention to “Clear”)

Pic 10 – Vietnamese keyboard – Pay attention to yellow box “Rõ Ràng”

Pic 11 – Hand writing – only appear under Chinese Interface

Back to Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s