BM-4000 Support

BM-4000 Search Song – 搜歌點歌

 

How to search songs on BM-4000

 1. by remote control
 2. by APP
 3. by Touch Monitor (optional)

——————————————————————–

A – By Remote control:

English –  Press “Menu” on Remote > press “2” – search by spelling > select “Singer” or “Song name” > input ABC character > see list of song name > press “1-6” to select which song to play. (see pic 1-2)

Chinese –  按 “系統” > 按 “2” – 拼音點歌 > 選 “歌手” or “歌名” > 輸入拼音字母 > 歌曲清單跳出> 按 “1-6” 選要播放的歌曲. (看圖 1-2)

Viet – Nhấn nút “Menu” > Nhấn “2” – Pinyin > chọn “Ca sĩ” hoặc “Tên bài hát” > nhập ABC > list tên bài hát > Nhập “1-6” chọn bài hát play. (xem hình 1-2)

A1.  By Spelling/Pinyin (拼音點歌   –    only input  the first letter of Pinyin/word           

1. Chinese: Singer Song Name
– Character: 周杰倫 茉莉花
– Pinyin: Zhou Jie Lun Mo Li Hua
– Input: Z J L   (no space) M L H   (no space)
2. Type Words Input
– Viet Singer: Nguyễn Hồng Nhung N H N
– Viet Song: Mai Lỡ Mình Xa Nhau M L M X N
– Singer: Taylor Swift T S
– Song: Since U Been Gone S Y B G

Pic 1 – search by spelling/Pinyin


Pic 2 – result list

A2. Menu’s Interface TV主選單 Meaning
1. Singer 歌星點歌 Search by Singer
2. Spelling 拼音點歌 Search by Spelling
3. Language 語別點歌 Search by Language
4. Feature 歌曲類別 Search by Song’s Category
5. Dance 舞曲精華 Search by Dance
6. Stroke 筆劃點歌 Search by # of Words
7. My Favorite 我的最愛 My Favorite List
A3. Singer’s Interface 歌手點歌 Meaning
1. C.N Male 大陸男星 Mainland Chinese Male
2. C.N Female 大陸女星 Mainland Chinese Female
3. H&T Male 港臺男星 HK & Taiwan Male
4. H&T Female 港臺女星 HK & Taiwan Female
5. More Male 國外男星 Other Country Male
6. More Female 國外女星 Other Country Female
7. Group 團體歌星 Group/Band
8. All 全部歌星 All Singers

Top


A4.
The order of Songs: (Song book – optional)

 1. Chinese: First order by Number of Word, then by Pinyin
 2. English: First order by Number of Word, then by Alphabetical order
 3. Vietnamese: same as English

–> Press “Language” button to choose song’s language or “Pinyin” button to enter to search bar

Song’s Name # of words Pinyin Order of Spelling
裂痕 2 words LH under L
Big Big World 3 words BBW under B
Kiếp Ve Sầu 3 words KVS under K
Singer’s Name # of words Pinyin Order of Spelling
張惠妹 3 words ZHM under Z
M2M 1 words M under M
Đan Trường 2 words DT under D

B – By APP:

English instruction

 1. Download and connect app and BM-4000 (see instruction link)
 2. Open App > Tap “Choose” icon on Best Media app > select Singer or Song name
 3. On search bar, input ABC character to search
 4. by quick Pinyin (only the first letter of each word spelling, see A1) – like pic 3 (left)
 5. by full character (use handwriting or pinyin keyboard) – like pic 3 (right)

Chinese instruction

 1. 下載並安裝APP, 連接BM-4000 (see instruction link)
 2. 打開APP > 點擊 “點歌” 圖示 > 點擊「歌手」或「歌名」
 3. 在搜尋覽上,輸入ABC搜歌
 4. 快速拼音搜歌 (請看A1 教程) – 如下圖3 (左)
 5. 完整輸入法 (使用手寫/拼音/越南鍵盤) -如下圖3 (右)

Vietnamese instruction:

 1. Tải và connect app với BM-4000 (see instruction link)
 2. Mở App > Tap “Chọn” góc dưới > Chọn “Tên Ca sỹ” hoặc “Tên Bài Hát”
 3. Trên search bar, nhập ABC character tìm bài hát
 4. Quick Pinyin (xem A1) – như hình 3 (trái)
 5. Full Input (sử dụng bàn phím: Handwriting, Vietnamese, pinyin) – như hình 3 (phải)

– Nếu nhập chữ không dấu sẽ không tìm được bài hát.

**Add Key board language / 增加鍵盤/ Cách thêm ngôn ngữ bàn phím
– iPad: Go to Setting > General > Keyboard > Add new Keyboard > select your prefer
keyboard (such as Pinyin, Vietnamese, zhuyin…)
apple link: https://support.apple.com/en-us/HT202178

– Android: Settings > Language & Input > Android Keyboards > select your prefer keyboard
link: http://www.digitalcitizen.life/how-install-switch-keyboard-input-language-android

Top

Pic 3 – Singer search: left – Pinyin                        right – character

Pic 4 – Song name: Left – Chinese                         Right – Vietnamese

C – By Touch Monitor: (optional)

English instruction
1. by Keyboard – (see Pic 5)
– Connect Best Media Touch Monitor to BM-4000 (see instruction link).
– Choose “Singer” or “Song name” > choose song language (Mandarin, Cantonese, English…)
– Tap on “Keyboard” icon (top right corner – 2nd line, under “Record”, “Service”, Scene”)
a. Pinyin keyboard – follow A1 for inputting ABC letter (only the first letter).
*this option only search Chinese and English songs.
b. Hand writing – input Chinese character (see Pic 6)
c. Viet keyboard – same as Pinyin input, but only to search Vietnamese songs.
d. Zhuyin – Taiwanese search song method, only for Chinese songs.

2. by Sogou search – only support Chinese songs – (see Pic 7)
– Tap “Search bar” between “Language” and “Record” icon (top right corner, see pic)
– Left panel -> select search by Song name, Singer, or Lyric
– Right panel -> search by Pinyin (Full Pinyin input) or Hand writing

Chinese instruction
1. 鍵盤輸入– (看圖5)
– 把觸控式螢幕與 BM-4000連接上(see instruction link).
– 選 “歌手” 或 “歌名” > 選語言(如:國語/粵語/台語)
– 點擊 “鍵盤” 圖示 (在右上角第二行, 在 “錄歌”, “服務”, 場景”下面 )
a. 快速拼音鍵盤 – 請看A1輸入教程. *只能查找中文/ 英文歌曲
b. 手寫搜歌 – 手寫輸入中文字  (看圖6)
c. 越南鍵盤 – 如拼音輸入法, 不過只能搜越南歌曲
d. 注音 – 臺灣輸入法, 只能搜中文歌曲

Vietnamese instruction:
1. Bằng Keyboard – (xem hình 5)
– Connect Best Media Touch Monitor và BM-4000 (see instruction link).
– Chọn “Singer” hoặc “Song name” > chọn ngôn ngữ bài hát (Phổ Thông, Quảng, Việt, Hàn…)
– Tap “Keyboard” bàn phím (trên góc phải – hàng thứ 2, dưới “Thu âm”, “Phục vụ”, Scene”)
a. Pinyin – làm theo hướng dẫn A1, nhập ABC search nhạc.
*keyboard này chỉ có thể tìm nhạc Hoa và nhạc Anh.
b. Hand writing – nhập chữ Hoa. (xem hình 6)
c. Viet keyboard – nhập ABC như A1, chỉ tìm nhạc Việt
d. Zhuyin – nhập cách tìm Đài Loan, tìm nhạc Hoa

Top

Pic 5 – Keyboard: Quick Pinyin search

Pic 6 – Hand writing input

Top

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s