BM-3000 Support

BM-3000 Search Song – 搜歌點歌

How to search songs on BM-3000  by remote control by APP by Touch Monitor (optional) -------------------------------------------------------------------- A - By Remote control: English -  Press "Menu" on Remote > press "2" - search by spelling > select "Singer" or "Song name" > input ABC character > see list of song name > press "1-6" to select… Continue reading BM-3000 Search Song – 搜歌點歌

BM-3000 Viet Support

BM-3000V Add to My Favorite (中)

BM-3000 "我的最愛" 欄目   如何加歌 / 點歌 / 刪歌 到 "我的最愛" 欄目 (遙控器版) Part 1: 註冊/註銷帳號 Part 2: 收藏/ 點播/ 刪除歌曲 如何加歌 / 點歌 / 刪歌 到 "我的最愛" 欄目 (19寸觸摸屏版) *我的最愛" 欄目   a. 遙控器版 b. APP版 (連接) c. 觸摸屏版 ------------------------------------------------------------------ A. 如何加歌 / 點歌 / 刪歌 到 "我的最愛" 欄目  (遙控器版) 注意: 當選 "我的最愛"時, 機器會叫我們輸入"密碼"… Continue reading BM-3000V Add to My Favorite (中)

BM-3000 Viet Support

BM-3000V Add to My Favorite

Add to My Favorite (video instruction) - Using Remote control Part 1: Resgister account Part 2: Add to Favorite/ Play song/ Delete song from list - Using Touch Monitor (optional)   Guideline My favorite (Bài Yêu Thích)  a.  By Remote Control b.  By App  (See Link) c.  By Touch Monitor --------------------------------------------------------------------------------------- A. By Remote Control: *For My… Continue reading BM-3000V Add to My Favorite

BM-4000 Support

BM-4000 Touch Monitor (Viet)

Best Media Touch Monitor Best Media Touch Monitor compatible với BM-4000 / BM-3000. Với Interface đơn giản và sự nhạy cảnh của Touch Screen  bạn có thể tìm bài hát một cách dễ dàng và nhanh chóng. a. Touch Monitor Setup b. Touch Monitor Sensitivity (Cảm Ứng) c. Interface d. Add to My Favorite e. Play Song… Continue reading BM-4000 Touch Monitor (Viet)

BM-4000 Support

BM-4000 Touch Monitor – 觸控式螢幕

Best Media 合家歡觸控式螢幕 合家歡觸控式螢幕 同時支援BM-4000 和 BM-3000. 支援高清畫面簡易圖示讓您快速搜歌點歌。 觸控式螢幕會讓您與家人享受如在K房飆歌的感覺。 a. 安裝觸控式螢幕 b. 觸控式螢幕校準 c. 觸控式螢幕介面 d. 我的最爱 e. USB播放 f. 挑戰麥克瘋 (評分) g. 超級搜狗 h. 速學速唱 i. 雲端 -------------------------------------- A. 安裝觸控式螢幕 顯示畫面 - 把 VGA 線 (包括)接到BM-4000 觸摸功能 - 把CAT5 線 (包括) 接到BM-4000的Touch Screen 電源- 把電源線接上 問題 解決方式 沒畫面 - 檢查VGA 線, 重新接 VGA線. 重開BM-4000… Continue reading BM-4000 Touch Monitor – 觸控式螢幕