BM-4000 Support

BM-4000 Cloud FAQ – Việt

Questions about Cloud Service 1. Tôi có cần phải connect Wifi khi sử dụng Cloud không? 2. Nếu trên Touch Monitor thấy message "Connect Error" (Cloud > Download List) có nghĩa gì? 3. Nếu trên Touch Monitor thấy message "Connect Error" (Cloud > Download List) có nghĩa gì? 4. Làm sao đăng ký (register) Cloud… Continue reading BM-4000 Cloud FAQ – Việt

Advertisements
BM-4000 Support

BM-4000 雲端問題

Questions about Cloud Service 1. 使用雲端需要連接Wifi嗎? 2. 為什麼在觸控式螢幕上的雲端 > 在"下載清單"下會出現 "連接失敗" 的資訊? 3. 為什麼在觸控式螢幕上的雲端 >在"下载列表"下会出现 "歌曲更新中" 的信息? 4. 如何註冊雲端帳戶? 5. 註冊後,我的雲端帳戶要多久才開通/使用? 6. 我的雲端免費服務是多久? 7. 如何使用Best Media APP確認我的雲服務工作? 8. 我的雲端帳戶已開通, 但為什麼我用Best Media APP還是無法下載歌曲? 9. 如何載入雲端歌單? 10. 如何搜尋與下載歌曲? 11. 如何操控雲端的 "下載清單 "? 12. 下載完成的歌曲會去哪兒? 13. 當歌曲A已下載成功後,為什麼我在雲端歌單無法找到此歌曲? 14. 在哪裡看到最新的歌單? 15. 是否可以用APP刪除從雲端下載的歌曲? 16. 如何刪除從雲端下載的歌曲? 17. 我有喜歡的歌曲,但在雲端上沒有找到。 我如何推薦這些歌曲呢? Useful Link: - BM-4000 Support  … Continue reading BM-4000 雲端問題

BM-4000 Support

BM-4000 Record your voice – 錄製您的歌聲

Record your Voice:    English   -    中文    -    Tiếng Việt -    Image Sections: Connection How to Record You Voice How to Save to USB How to Play from USB ----------------------------------------------- English Instruction Required: BM-4000 player Best Media Touch Monitor 3 x RCA cables Amplifier and Mixer (or Mixing Amplifier) Speakers and… Continue reading BM-4000 Record your voice – 錄製您的歌聲

BM-4000 Support

BM-4000 Cloud Guide – 雲端下載 – Touch Monitor

Using Cloud Service - with Touch Monitor Instruction:    English    -    中文   -     Tiếng Việt    -    Images Required: Make sure your BM-4000 is connected to WIFI (see guide) Register with Cloud Service to activate your machine (see link) Machine is updated to the latest firmware (see Firmware) Instruction:  Home > page… Continue reading BM-4000 Cloud Guide – 雲端下載 – Touch Monitor

BM-4000 Support

BM-4000 Cloud Guide – 雲端下載 – with APP

Using Cloud Service - with Best Media APP Instruction:     English    -  中文     -      Tiếng Việt    -    Image Required:  - Register with Cloud Service to have your account activate (see link) - Machine is connected to WIFI (see guide) - Machine and smart device has to connect to the same… Continue reading BM-4000 Cloud Guide – 雲端下載 – with APP

BM-4000 Support

BM-4000 Firmware Update

Firmware List Upgrade Instruction ---------------------------------------------------------- Firmware is made for updating new features and fix bugs. Please upgrade in the order, do not skip to the latest version or machine may lose certain features. 請下載最新的韌體便可享受更新功能與修復錯誤。請按著秩序下載更新,不要跳過或跳到最新版本,會影響到更新功能。 Xin hãy download Firmware để có chức năng mới hoặc fix bug. Xin đừng nhảy qua version mới nhất. Bạn nên… Continue reading BM-4000 Firmware Update